Polityka prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Konrad Leśniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Creative Sight Konrad Leśniak, z siedzibą ul. Chłodna 66/1 71-493 Szczecin, posiadający NIP: 8512884472, REGON: 321482565. Z administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Chłodna 66/1 71-493 Szczecin, drogą e-mailową na adres e-mail: kontakt@creativesight.pl oraz pod pozostałymi danymi kontaktowymi podanymi na stronie internetowej Administratora: cskl.pl
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. a) –d) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane bowiem jest to niezbędne do wykonania zawartej z Administratorem umowy, przedmiotem której jest wykonanie określonych w niej prac, robót budowlanych czy wykonanie innych zleconych Administratorowi usług (a konsekwencją ich niepodania może być niemożliwość wykonania na Państwa rzecz przedmiotu zawartej umowy lub prowadzenia i odpowiadania na Państwa korespondencję), w tym także do:
  • obsługi zapytań, które Pani/Pan kieruje poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej Administratora pod linkiem cskl.pl/kontakt
  • kontaktowania się z Panią/Panem, w celach związanych z obsługą zapytań, o których mowa w lit. a),
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczy, obsługa zawartych umów, windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, przechowywanie danych dla celów archiwalnych, spełnienia świadczeń publicznoprawnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym dla nawiązania współpracy, udzielenia odpowiedzi na kierowane w jakiejkolwiek formie zapytania, zawarcia i realizacji zawartych z Administratorem umów czy realizacji zleconych usług, ewidencji zawartych umów, kontaktu z Panią/Panem w związku z realizacją umów, do celów archiwalnych dotyczących informacji o obsłużonych Klientach, rozliczenia umów, a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem, i w celach marketingowych, w tym takich jak przedstawienie ofert na realizację zleconych usług - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są także dla celów podatkowych i rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i konieczności uiszczania stosownych należności publicznoprawnych.
 7. Administrator przetwarza dane osobowe, które pozyskał od Pani/Pana w związku ze zleconymi mu usługami, wysłaniem zapytań czy w związku z zwartymi umowami, bądź które uzyskał jako druga strona zawartych z innymi podmiotami umów (nie bezpośrednio od osób, których dane dotyczą), bądź postępowania sądowego lub innego - pozasądowego.
 8. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe także w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne, tj. pozyskane m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).
 9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Administratora (bez względu na formę prawną podjętej współpracy), osoby świadczące na rzecz Administratora usługi (w tym m. in. prawne, księgowe, informatyczne, tłumaczeń), podmioty powiązane (kapitałowo lub osobowo) z Administratorem. Pani/Pana dane osobowe mogą także zostać ujawnione osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), przy czym przekazywanie to zgodne będzie z postanowieniami rozdziału V ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – z zapewnieniem ochrony przekazywanych danych.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Panią/Panem umowy (na czas zawartej umowy), na czas świadczenia usług i ewentualnego dochodzenia roszczeń. W przypadku zaś wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – do czasu cofnięcia przez Panią/Pana tej zgody. Dodatkowo Pani/Pana dane mogą być przechowywane dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres ustalony właściwymi przepisami, jak i dla celów rozliczalności i udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 12. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z celem ich przetwarzania.
 13. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie jej wykonywania i świadczenie usług, o czym Pani/Pan zostaną niezwłocznie poinformowani przez Administratora.
 14. Z praw wskazanych w pkt 13), kierowanych do Administratora, można skorzystać poprzez kontakt na dane wskazane w pkt 1).
 15. Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 16. Administrator może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych.

Creative Sight Konrad Leśniak

Chłodna 66/1

71-493 Szczecin

© 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone

Nasze strony napędza atthost.pl

Naszą firmę napędzają Diety od brokuła

Naszą firmę rozlicza Ifirma.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli podczas kontaktu z nami (e-mail, telefon, formularz kontaktowy) podasz nam Twoje dane osobowe, będą one przetwarzane na zasadach określonych w Polityce prywatności